Download algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van JWE Baits. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van JWE Baits.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. JWE Baits behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door JWE Baits erkend.
1.4 JWE Baits streeft er naar dat het geleverde artikel beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Identiteit van de ondernemer

Naam:                                E.A. van Sintmaartensdijk
Handelsnaam:                  JWE Baits
Telefoonnummer:              06  1514 7967 J.W. Hilverts
E-mailadres:                     info@jwebaits.nl
KvK-nummer:                   70754519 te Middelburg
BTW nummer:                  NL178269153B02

3. Levering

3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
3.2 Levering vindt plaats binnen 2 tot 9 werkdagen. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 2 werkdagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
3.3 Aan de leveringsplicht van JWE Baits zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door JWE Baits geleverde artikelen een keer aan u zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
3.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

4. Betaling

4.1 Tenzij schriftelijk anders door JWE Baits is aangegeven, dient de betaling vooraf te geschieden.
4.2 Betaling dient te geschieden middels:
a) Ideal
b) overmaking op de door JWE Baits aangegeven bankrekening
4.3 Betalingen zijn in euro’s.
4.4 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van JWE Baits.
 
5. Prijzen

5.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
5.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
5.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

6. Gegevensbeheer

6.1 JWE Baits respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
 
7. Garantie

7.1 U bent verplicht de geleverde artikelen bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde artikelen verkeerd, ondeugdelijk of incompleet zijn, dan dient u (alvorens over te gaan tot terugzending aan JWE Baits) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan info@JWEBaits.nl. Terugzending van de artikelen dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.
7.2 Indien klachten van u door JWE Baits gegrond worden bevonden, zal JWE Baits naar haar keuze, of de geleverde artikelen kosteloos vervangen, of met u een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van JWE Baits en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende artikelen.
7.3 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang u jegens JWE Baits in gebreke bent; B) u de geleverde artikelen zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde artikelen aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld.
 
8 Artikel. Annulering van uw bestelling.

8.1. Iedere bestelling kan binnen 24 uur geannuleerd worden, mits het pakket verstuurd is. Indien u een bestelling wilt annuleren dan verzoeken wij u dit schriftelijk te melden door een e-mail te sturen naar info@JWEBaits.nl. In deze e-mail vermeldt u uw naam, ordernummer en eventueel bankrekening.
8.2 Wij zullen uw annulering per e-mail bevestigen en indien van toepassing het betaalde bedrag binnen 4 werkdagen aan u overmaken.
8.3. Freezerbaits worden gedraaid op bestelling, hetzelfde geldt voor onze draaiservice. Indien productie in gang is gezet, dan kunnen deze producten niet geannuleerd worden.
 
9. Aanbiedingen

9.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
9.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door u, behoudt JWE Baits zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
9.3 Mondelinge toezeggingen verbinden JWE Baits slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
9.4 Aanbiedingen van JWE Baits gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
9.5 JWE Baits kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien u had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
9.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
 
10. Overeenkomst

10.1 Een overeenkomst tussen JWE Baits en u komt tot stand nadat een bestelling door JWE Baits is bevestigd.
10.2 JWE Baits behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren, u wordt hier binnen 5 werkdagen van op de hoogte gebracht.
 
11. Media

11.1 Alle afbeeldingen, (foto’s, video’s etc.), gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van JWE Baits gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 
12. Overmacht

12.1 JWE Baits is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, evenals elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoord te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van JWE Baits evenals van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
12.3 JWE Baits behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is JWE Baits gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
12.4 Indien JWE Baits bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en bent u gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 
13. Eigendomsvoorbehoud

13.1 Eigendom van alle door JWE Baits aan u verkochte en geleverde artikelen blijft bij eigendom van JWE Baits zolang de u de vorderingen van JWE Baits uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, en zolang u de vorderingen van JWE Baits wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
 
14. Zichttermijn / herroepingrecht

14.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft u het recht de geleverde goederen (de complete bestelling) binnen een periode van 10 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde artikelen zijn afgeleverd. Indien u na afloop van deze termijn de geleverde artikelen niet aan JWE Baits heeft teruggezonden, is de koop een feit. U bent gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 15 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij JWE Baits, hiervoor dient u een e-mail te sturen naar info@JWEBaits.nl. In de deze e-mail vermeldt u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens. Tevens meldt u in deze e-mail dat u gebruik maakt van het herroepingrecht, in overeenstemming met de Wet verkopen op Afstand. U dient te bewijzen dat de geleverde artikelen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de artikelen dient te geschieden in de ongeopende originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de artikelen bij u zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt en niet volledig aan alle voorwaarden van dit lid wordt voldaan vervalt het recht op ontbinding. Met inachtneming van wat is bepaald in de vorige zin, draagt JWE Baits er zorg voor dat binnen 5 werkdagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de eventueel berekende verzendkosten aan u wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde artikelen komt geheel voor rekening en risico van u.
14.2 Het herroepingrecht geldt niet voor producten:
die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
Die snel kunnen bederven

15. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

15.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
15.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen u en JWE Baits, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Bergen op Zoom kennis, tenzij JWE Baits er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van u te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.
 

Deze website maakt gebruik van cookies voor het weergeven van een correcte website en het analyseren van websitegegevens.